Construction of a photovoltaic farm in Turowo – 14.7MW

West Pomeranian Voivodeship